top of page

תקנון יקבים ביתיים

המתחרים

יינות וכהלים מישראל.

הרשמה

יינות וכהלים שמקורם בענבים:

 • התחרות פתוחה לכל היקבים שהיקף הייצור של כל אחד מהיינות שלהם פחות מ-1000 ליטר לשנה.

 • יש לציין בטפסי הרישום את סוג הענבים ושנת הבציר.

משלוח דוגמאות יין

 1. דוגמא לתחרות תשלח בצירוף הפריטים הבאים:

 2. 2 בקבוקים (750 מ"ל לבקבוק) או סה"כ 1.5 ליטר לדוגמא (הסבר: דוגמאות של 500 מ"ל יש לשלוח 3 בקבוקים, דוגמאות של 375 מ"ל יש לשלוח 4 בקבוקים).

 3. טופס רישום עבור כל יין משתתף

 4. על הדוגמאות להגיע לאיש הענבים, עד 07/01/24

 5. בסמכות מנהלת התחרות לאשר דוגמאות או לפסול רישום של דוגמאות אשר אינן עומדות בדרישות התקנון.  

 6. לא יבוצעו החזרים של דמי הרישום.

טפסי ההרשמה

 • את הטפסים בצירוף התשלום יש לשלוח עד ל-07 בינואר 2024. 

 • התשלום עבור השתתפות היינות חייב להתבצע לכל המאוחר עד 07.01.24

 • לא תתאפשר השתתפות של יינות אשר התשלום עבורם לא הוסדר עד לתאריך זה.

כתובת למשלוח הדוגמאות

טפסי הרישום ימולאו לכל דוגמא בנפרד וישלחו בפקס, או בדואר או בדוא"ל עפ"י הפרטים מטה:

 

איש הענבים

דרך שלמה 4 (מתחם חצרות-יפו), יפו, 6811114 

טל'    03-5180533

פקס  03-5189001

Peter@grape-man.com

פרטי התשלום

 • עלות השתתפות בתחרות היא 450 שקל בתוספת מע"מ לכל דוגמא. 

 • אופן התשלום: מזומן, שיק (במקביל למשלוח טפסי ההרשמה).

 • תנאי התשלום: מזומן.

 • המחאות לפקודת: אנשי הענבים 2002 בע"מ.

 •  עמלות בנקאיות וכל הוצאה אחרת תכוסה ע"י השולח.

ארגון הטעימה

 • מנהלת התחרות אחראית למינוי השופטים. 

 • השופטים יהיו ייננים ישראלים, ייננים מחו"ל ואנשי מקצוע אחרים מתחום היין (עיתונאים, קניינים, סומליירים מהארץ ומחו"ל).

פירוט המדליות

 • מדליית זהב כפול (ליינות שקיבלו ציון בין 93 ל- 100 נקודות)

 • מדליית זהב (ליינות שקיבלו ציון בין 87 ל- 92.99 נקודות)

 • מדליית כסף (ליינות שקיבלו ציון בין 83 ל- 86.99 נקודות)

 • פרס מיוחד יוענק ליין שזכה לציון הגבוה ביותר מבין היקבים הביתיים.

 • כל הזוכים יקבלו תעודת הערכה בה מצוין הפרס ו/או המדליה בה זכה היין.

 • ניתן להזמין (בתשלום נוסף) תוויות של המדליות לבקבוקים, העתקים של תעודות הערכה.

 • יש לציין כי גם קטגוריית היינות הביתיים כפופה להגבלת המדליות של התחרות הכללית

 • וסה"כ יוענקו בה מדליות ל-30% מהיינות המשתתפים, כך שגם אם יין זכה בציון המזכה במדליה, עקב סעיף זה ישנה אפשרות כי לא יזכה בה. 

בקרה

 • מנהלת התחרות  אחראית על הניהול התקין של התחרות. 

 • למארגנים הזכות לבדוק את הדוגמאות במעבדה מיוחדת.

 • למארגנים הזכות להגביל את השימוש המסחרי בפרסים שהוענקו בתחרות.

 • למארגני התחרות שמורה הזכות לבדוק את הדוגמאות של היינות הזוכים במהלך הזמן.

אחריות

כל יקב יהיה אחראי על פי דין לכל נזק ו/או הוצאה שייגרמו בכל עניין הקשור 

במישרין ו/או בעקיפין ליין המשתתף מטעמו בתחרות, ובהקשר לתחרות.

bottom of page